Ochrana dat

1. Ochrana dat v kostce

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Poznámka odpovědnému orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je sdělíte. To může být, protože. Např. Údaje, které zadáte v kontaktním formuláři.

Další údaje se zaznamenávají automaticky nebo s vaším souhlasem, když navštívíte web pomocí našich systémů IT. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu používáme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze chování uživatele lze použít další data.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste dali souhlas se zpracováním údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Máte také právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě tohoto webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. To se provádí hlavně pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Hostování

Hosting s all-inclusive

Hostujeme naše webové stránky all-inclusive. Poskytovatelem je ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dále: all-inclusive). Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně údajů All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/ .

Využití all inclusive je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Máme oprávněný zájem prezentovat naše webové stránky co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu stanovenou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

ochrana dat

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem pro zpracování údajů na tomto webu je:

Cestovní kancelář Popp
Paní Ursula Popp
Neustadt 5/7
02763 Žitava

Telefon: 03583 51 24 51
E-mailem: info@reisebueropopp.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanoveno konkrétní období uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud podáte oprávněnou žádost o vymazání nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonně přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. Daňové nebo obchodní retenční období); v druhém případě k odstranění dojde poté, co tyto důvody již nebudou platit.

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou z hlediska zákona o ochraně údajů bezpečné. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom zdůraznili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní v EU. Například americké společnosti jsou povinny odevzdat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste jako dotyčná osoba mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. Tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše data na amerických serverech pro účely monitorování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímé reklamě (článek 21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽÍ NA UMĚNÍ. 6 ABS. 1 LIT. NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI PRÁVĚ ODMÍTAT ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠE SPECIÁLNÍ SITUACE; TOTO SE VZTAHUJE NA PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. RELEVANTNÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD, O KTERÉM JE POTŘEBNÉ ZPRACOVÁNÍ, LZE UVEDIT V TÉTO POLITICE SOUKROMÍ. POKUD MÁTE ZÁMĚR, UŽ NEZÍSKÁME ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MŮŽEME POSKYTNOUT POVINNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO ZÁJMU, PROVÁDĚNÍ NEBO PŘEHLED PRÁVNÍ NÁMĚTKY PODLE ČLÁNKU 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY K OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO ZMYSLOVAT KDYKOLI ZMĚNU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TÉTO REKLAMY; TOTO SE VZTAHUJE NA MNOŽSTVÍ PROFILU V SOUVISLOSTI S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD MÁTE NÁMITEK, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU UŽ POUŽÍVÁNY K ÚČELU PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMĚNA PODLE čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo na odvolání k příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracovišti nebo místě údajného porušení. Právo na odvolání existuje, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webových stránek, používá tento web šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání testu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo / dojde nezákonně, můžete namísto výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k výkonu, obraně nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby bylo namísto mazání omezeno zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 1 GDPR je třeba provést rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Pokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s vaším souhlasem nebo k založení, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu zpracovávaných Evropskou unií nebo členským státem.

4. Sběr dat na tomto webu

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho zařízení. Ukládají se ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Session cookies jsou automaticky smazány po vaší návštěvě. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran uloženy také na vašem zařízení, když vstoupíte na náš web (soubory cookie třetích stran). Umožňují nám nebo vám používat určité služby třetích stran (např. Soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by určité funkce webových stránek nefungovaly (např. Funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další soubory cookie se používají k hodnocení chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, např. Pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (např. Soubory cookie k měření publika na webu), jsou na na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Souhlas se soubory cookie se společností Borlabs Cookie

Naše webové stránky používají technologii souhlasu se soubory cookie od společnosti Borlabs Cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie do vašeho prohlížeče a k jejich dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen Borlabs).

Když vstoupíte na naši webovou stránku, uloží se do vašeho prohlížeče cookie Borlabs, ve kterých je uložen vámi udělený souhlas nebo odvolání tohoto souhlasu. Tyto údaje nejsou předávány poskytovateli cookies Borlabs.

Zaznamenaná data se ukládají, dokud nás nepožádáte o jejich smazání nebo sami nevymažete cookie Borlabs, nebo přestane platit účel pro ukládání dat. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů společností Borlabs Cookie naleznete na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ .

Technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL referreru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svého webu - k tomu je nutné zaznamenat soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) ) pokud to bylo dotazováno.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchování - zůstávají nedotčena.

Dotazy e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek, včetně všech osobních údajů z něj odvozených (jméno, požadavek), uložen a zpracován pro účely zpracování vašeho požadavku. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředáváme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR, pokud se váš požadavek týká plnění smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) ) pokud to bylo dotazováno.

Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím kontaktních žádostí, s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo účel uložení dat již nebude platit (např. Po zpracování vašeho požadavku). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonná doba uchování - zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přijímá různá data o používání, například B. zobrazení stránky, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Můžeme také použít Google Analytics k zaznamenávání pohybů myši a posouvání, mimo jiné. Google Analytics dále používá různé přístupy k modelování k doplnění zaznamenaných datových sad a využívá technologie strojového učení pro analýzu dat.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. Soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. Souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude před přenosem do USA zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP bude odeslána pouze na server Google v USA a tam bude ve výjimečných případech zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Google můžete zabránit ve shromažďování a zpracování vašich dat stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává údaje o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Doba skladování

Data uložená společností Google na úrovni uživatelů a událostí, která jsou propojena s cookies, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. Soubory cookie DoubleClick, inzertní ID pro Android), jsou po 2 měsících anonymizována nebo smazána. Podrobnosti o tomto najdete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Informační bulletin

Data zpravodaje

Pokud chcete dostávat informační bulletin nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním informační bulletin. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v zpravodaji. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb zpravodaje, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte a poté, co se z odběru zpravodaje nebo po účelu odhlásíte, budou vymazány z distribučního seznamu zpravodaje. přestal existovat. Vyhrazujeme si právo odstranit e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu zpravodaje podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1. 1 lit. f GDPR k vymazání nebo blokování.

Po odebrání z distribučního seznamu bulletinu může být vaše e-mailová adresa uložena v černé listině námi nebo poskytovatelem služeb bulletinu, aby se zabránilo budoucím zasíláním. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu v souladu s právními požadavky při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

Klikněte na tip

Tento web používá k zasílání zpravodajů Klick-Tipp. Poskytovatelem je KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Velká Británie.

Klick-Tipp je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání zpravodajů. Údaje, které zadáte za účelem přijímání zpravodaje, budou uloženy na serverech Klick-Tipp.

Analýza dat pomocí tipu na kliknutí

Pokud zasíláme zpravodaje pomocí Klick-Tipp, můžeme určit, zda byla otevřena zpráva zpravodaje a na které odkazy bylo kliknuto.

Klick-Tipp nám také umožňuje rozdělit příjemce zpravodaje do různých kategorií (tzv. Tagování). Příjemci zpravodaje mohou být z. B. podle pohlaví, osobních preferencí (např. Vegetariánských nebo nevegetariánských) nebo vztahů se zákazníky (např. Zákazník nebo potenciální zákazník). Tímto způsobem lze zpravodaje lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám. Více informací naleznete na: https://www.klick-tipp.com a https://www.klick-tipp.com/ Handbuch .

Pokud si nepřejete analýzu kliknutím na tip, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Odkaz poskytujeme v každé zprávě zpravodaje.

Právní základ

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává zrušením nedotčena.

Doba skladování

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budeme ukládat my nebo poskytovatel služeb zpravodaje, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte a poté, co se z odběru zpravodaje odhlásíte, budou odstraněny z distribučního seznamu. To nemá vliv na data, která jsme uložili pro jiné účely.

Po odebrání z distribučního seznamu bulletinu může být vaše e-mailová adresa uložena v černé listině námi nebo poskytovatelem služeb bulletinu, aby se zabránilo budoucím zasíláním. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu v souladu s právními požadavky při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

Další informace najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Klick-Tipp v části: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung .

Zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu stanovenou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

7. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tato webová stránka integruje videa z YouTube. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany údajů. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu dříve, než se na video podívají. Přenos dat partnerům YouTube však není nutně vyloučen rozšířeným režimem ochrany údajů. Takto se YouTube - bez ohledu na to, zda sledujete video - připojí k síti Google DoubleClick.

Jakmile na tomto webu spustíte video z YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte YouTube přiřadit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube může dále ukládat různé soubory cookie do vašeho zařízení po spuštění videa nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. Otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se používají mimo jiné ke shromažďování statistik videa, zlepšování uživatelské přívětivosti a prevenci pokusů o podvod.

V případě potřeby lze po spuštění videa YouTube spustit další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube je používán v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů na YouTube najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. To Googlu sděluje, že k tomuto webu bylo přistupováno prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google WebFonts je založeno na čl. 6 odst. 1. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotném zobrazení písma na svém webu. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. Souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google najdete na stránce https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Písmo úžasné

Tento web používá písmo Awesome pro jednotné znázornění písem a symbolů. Poskytovatelem je Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč požadovaná písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty, písma a symboly. Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Font Awesome. Díky tomu společnost Font Awesome věděla, že k tomuto webu bylo přistupováno prostřednictvím vaší adresy IP. Písmo Awesome se používá na základě čl. 6 odst. 1. 1 lit. f GDPR. Máme oprávněný zájem na jednotném zastoupení písma na našem webu. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. Souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje písmo Awesome, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o Font Awesome najdete v zásadách ochrany osobních údajů Font Awesome na: https://fontawesome.com/privacy .

Google mapy

Tento web používá mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí a ukládají společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Mapy Google, může Google použít Google Web Fonts za účelem jednotného zobrazení písem. Když vyvoláte Mapy Google, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Mapy Google se používají v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a pro snadné vyhledání míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na tomto webu zadává (například v kontaktním formuláři) osoba nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka webu na webu nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni, že probíhá analýza.

Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužívajícím automatizovaným špehováním a před SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google a v podmínkách používání Google pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de .

8. Audio a video konference

Zpracování dat

Ke komunikaci s našimi zákazníky používáme online konferenční nástroje. Jednotlivé nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, vaše osobní údaje budou zaznamenány a zpracovány námi a poskytovatelem příslušného nástroje konference.

Konferenční nástroje shromažďují všechna data, která poskytnete / použijete k použití nástrojů (e-mailová adresa a / nebo vaše telefonní číslo). Nástroje konference také zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s komunikačním procesem (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává všechny technické údaje, které jsou nezbytné pro zpracování online komunikace. To zahrnuje zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor, jakož i typ připojení.

Pokud je obsah v rámci nástroje vyměňován, nahráván nebo zpřístupňován jiným způsobem, ukládá se také na serverech poskytovatele nástroje. Takový obsah zahrnuje zejména cloudové nahrávky, chat / rychlé zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace, které jsou sdíleny při používání služby.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme plný vliv na operace zpracování dat použitých nástrojů. Naše možnosti do značné míry vycházejí z podnikové politiky příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování údajů nástroji konference najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů použitých nástrojů, která jsou uvedena v tomto textu.

Účel a právní základ

Nástroje konference se používají ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k poskytování určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR). Kromě toho použití nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a zrychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Pokud byl vyžádán souhlas, jsou na základě tohoto souhlasu použity příslušné nástroje; souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Doba skladování

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím videokonferenčních a konferenčních nástrojů budou z našich systémů odstraněny, jakmile nás požádáte o jejich odstranění, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již nebude platit. Uložené soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich dat, která jsou ukládána provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od operátorů konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Zvětšení

Používáme zoom. Poskytovatelem této služby je Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6. patro, San Jose, CA 95113, USA. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

Zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu stanovenou zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Scroll to Top

Karibik a Střední Amerika:
Rozejít se, ponořit se, vypnout.

Získejte palubní vstupenku e-mailem, telefonicky nebo na místě: