Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

Zbieranie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. To może być dla. Np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz tę witrynę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting z all inclusive

Nasza strona internetowa jest hostowana na zasadzie all-inclusive. Dostawcą jest ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (dalej: all-inclusive). Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/ .

Stosowanie all inclusive opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes, aby jak najrzetelniej prezentować naszą stronę internetową. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana prawem o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Biuro podróży Popp
Pani Urszula Popp
Nowe Miasto 5/7
02763 Żytawa

Telefon: 03583 51 24 51
E-mail: info@reisebueropopp.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania w celach podatkowych lub handlowych); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne pod względem prawa ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE WSTRZYMANIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH POSTANOWIEŃ. O WŁAŚCIWEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, KTÓREJ WYMAGANE JEST PRZETWARZANIE, MOŻNA ODNIEŚĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY PODAĆ OBOWIĄZKOWYCH POWODÓW PRZETWARZANIA, KTÓRE NALEŻĄ DO TWOJEGO INTERESU, WYKONUJĄ LUB PRZEGLĄDAJ Sprzeciw ZGODNIE Z PRAWEM ZGODNIE Z ARTYKUŁ 21 UST.1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU OBSŁUGI REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE Sprzeciwić się przetwarzaniu DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKICH REKLAM; ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE W ZWIĄZKU Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (Sprzeciw ZGODNIE Z ART. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi a naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny, przetwarzany przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

4. Zbieranie danych na tej stronie

Ciasteczka

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo na stałe (trwałe pliki cookie) na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do czasu, aż sam je usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają nam one lub Państwu korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie będą działać (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie zostanie podana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, dane pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o Twoją zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs Cookie w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce i dokumentowanie ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (zwana dalej Borlabs).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, plik cookie Borlabs jest zapisywany w Twojej przeglądarce, w której zapisana jest wyrażona przez Ciebie zgoda lub cofnięcie tej zgody. Te dane nie są przekazywane do dostawcy Borlabs Cookie.

Zarejestrowane dane są przechowywane do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie lub usunięcie pliku cookie Borlabs samodzielnie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ .

Technologia zgody na pliki cookie firmy Borlabs służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną tego jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie zostaną połączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ), jeśli było to zapytanie.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie dane osobowe z niej pochodzące (imię i nazwisko, prośba) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ), jeśli było to zapytanie.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowania odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak B. odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Możemy również używać Google Analytics do rejestrowania między innymi ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

To narzędzie analityczne jest stosowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamy Androida) są anonimizowane po 2 miesiącach lub usuwane. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn . Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład poprzez link „Wypisz się” w biuletynie. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które zapisałeś u nas w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera lub po celu przestała istnieć. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO do usunięcia lub zablokowania.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi biuletynu, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi zgodności z wymogami prawnymi podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, pod warunkiem, że Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Kliknij wskazówkę

Ta strona internetowa wykorzystuje Klick-Tipp do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, Londyn W6 7NJ, Wielka Brytania.

Klick-Tipp to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłkę biuletynów. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane na serwerach Klick-Tipp.

Analiza danych z jednym kliknięciem

Jeśli wysyłamy newslettery za pomocą Klick-Tipp, możemy ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte.

Klick-Tipp umożliwia nam również podział odbiorców newslettera na różne kategorie (tzw. tagowanie). Odbiorcami newslettera mogą być m.in. B. według płci, osobistych preferencji (np. wegetarianin lub niewegetariański) lub relacji z klientem (np. klient lub potencjalny klient). W ten sposób biuletyny można lepiej dostosować do odpowiednich grup docelowych. Więcej informacji znajdziesz na: https://www.klick-tipp.com oraz https://www.klick-tipp.com/ Podręcznik .

Jeśli nie chcesz analizy, klikając wskazówkę, musisz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Link do tego podajemy w każdej wiadomości newslettera.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Okres przechowywania

Dane, które zapisałeś u nas w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zapisaliśmy w innych celach.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi biuletynu, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi zgodności z wymogami prawnymi podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, pod warunkiem, że Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Więcej informacji można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Klick-Tipp pod: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung .

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana prawem o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa integruje filmy z YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy oglądasz film – łączy się z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko uruchomisz wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może pozyskiwać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustw.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu filmu na YouTube, na co nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do tej witryny nastąpił z Twojego adresu IP. Korzystanie z Google WebFonts opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, zobacz https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Czcionka niesamowita

Ta strona używa Font Awesome do jednolitej reprezentacji czcionek i symboli. Dostawcą jest Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty, czcionki i symbole. W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Font Awesome. Dzięki temu Font Awesome wie, że do tej witryny uzyskano dostęp za pośrednictwem Twojego adresu IP. Font Awesome jest używany na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu kroju pisma na naszej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Font Awesome, na Twoim komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy .

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane, Google może używać czcionek internetowych Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/ .

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) przez osobę, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i przed SPAMEM. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Polityką prywatności Google i Warunkami korzystania z usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de .

8. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Używamy narzędzi konferencyjnych online do komunikacji z naszymi klientami. Poszczególne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, Twoje dane osobowe będą rejestrowane i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które podajesz/używasz w celu korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Narzędzia konferencyjne przetwarzają również czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Dotyczy to w szczególności adresów IP, adresów MAC, identyfikatorów urządzeń, typu urządzenia, typu i wersji systemu operacyjnego, wersji klienta, typu kamery, mikrofonu lub głośnika oraz rodzaju połączenia.

Jeśli treść jest wymieniana, ładowana lub udostępniana w inny sposób w narzędziu, jest ona również przechowywana na serwerach dostawcy narzędzia. Treści takie obejmują w szczególności nagrania w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, pocztę głosową, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce firmy danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy w niniejszym tekście.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne służą do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zwrócono się o zgodę, odpowiednie narzędzia są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgodę można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Używane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Powiększenie

Używamy zoomu. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa przewidziana prawem o ochronie danych, która zapewnia przetwarzanie danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Przewiń do góry

Karaiby i Ameryka Środkowa:
Zerwij, zanurz się, wyłącz.

Odbierz kartę pokładową e-mailem, telefonicznie lub na miejscu: